سفر به روسیه

” اگر قصد سفر به روسیه کنید و اولین نتیجه ای که مشاهده می کنید اخطار کشور های بزرگ دنیا برای خروج از روسیه را می بینید . “